دانشکده مهندسی شیمی- پیشکسوتان
دکتر سید حمید جزایری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE دکتر عباس طائب
دکتر سید مهبد مهدی بصیر
AWT IMAGE مرحوم دکتر سید حمید جزایری
AWT IMAGE مهندس طاهره رستگار
مرحوم دکتر کریم پور
AWT IMAGE دکتر محمد تقی کوثر نشان
دکتر منصور شیروانیدکتر منصور شیروانیدکتر منصور شیروانیدکتر منصور شیروانیدکتر منصور شیروانی
AWT IMAGE مهندس محمد حسن خان اف
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-15.9777.15295.fa.html
برگشت به اصل مطلب